Sorteo Help-Flash no noso Instagram

Hemos preparado el sorteo de 5 balizas Help-Flash para vosotros. Podéis participar en: https://www.instagram.com/tv/CicxfYuN5Ab/?utm_source=ig_web_copy_link

 

BASES LEGAIS DE PARTICIPACIÓN NO SORTEO (sorteo de comentarios en Instagram) 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOCIÓN 

 

A Empresa Dirección por Implicación S.L. con domicilio en Avda. Hispanidade Nº13, Vigo (Pontevedra) con CIF B-36999308 organiza o sorteo (en diante, “a Promoción”) de ámbito nacional, a desenvolver a través da rede social Instagram, exclusivo para usuarios residentes en España, de acordo con o disposto nos apartado requisitos de participación. 

 

A finalidade deste sorteo é premiar a fidelidade dos seguidores da marca. 

 

 

2.- DATA DE INICIO E DATA DE FINALIZACIÓN 

 

A Promoción iniciarase o día 13 de setembro de 2022, e finalizará o día 19 de setembro de 2022. 

 

A Empresa se reserva a facultade de non proceder a levar a cabo a acción promocional se, para a data reflectida de comezo desta, non se rexistrou unha participación superior a 30 persoas. De igual maneira, a Empresa poderá estender a terminación da acción promocional por unha semana mais se así o considera necesario.  

 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DA PROMOCIÓN 

 

Os requisitos de participación serán os seguintes: 

 

- Poderán participar aquelas persoas que residan en España e sexan maiores de idade (18 anos).  

 

- Só poderán participar aqueles Participantes que sexan titulares dunha conta 

en Instagram. 

 

- Os Participantes deberán comentar a publicación da marca na rede social 

Instagram mencionando a un amigo durante o período de participación. 

 

- Os Participantes só poderán participar cun único perfil de Instagram. Se se 

detecta que un Participante participa con varios perfís de Instagram serán 

descualificados. 

 

-Os Participantes deben seguir a @htautogal e @helpflash para poder participar no sorteo. 

 

- Cada comentario que os Participantes escriban nunha mesma 

publicación, contará como unha participación no sorteo aleatorio. 

 

- A aplicación acumulará mencións dun mesmo Participante 

aínda que estean en comentarios distintos a condición de que non repitan os usuarios que mencionan. 

 

 

4.- CONDICIÓNS DA PROMOCIÓN E PREMIOS 

 

Elixirase o gañador por medio da plataforma Simpliers de forma aleatoria. Anunciarase un gañador diario a partir do día 14 de setembro ata o 19 de setembro de 2022 a través dos perfís sociais da marca, xunto co certificado de validez do sorteo. 

 

O premio consistirá nunha baliza de emerxencia para coche da marca Help Flash para cada un dos cinco gañadores. O premio non se poderá trocar por diñeiro en metálico ou por calquera outro premio, nin pode ser obxecto de cambio ou alteración. A Empresa gárdase o dereito de modificar o premio se ao día de declarar ao participante como gañador existisen problemas de stock do mesmo e, por tanto, imposibilidade de poder dar o mesmo. 

 

O gañador poderá contactar coa Empresa durante o prazo de sete días a contar desde a data na que se anuncie no perfil social da marca. En caso de que no prazo estipulado non se producise tal contacto procederase a seleccionar outro gañador.  

A celebración do sorteo, así como a concesión do premio quedan suxeitos á normativa fiscal vixente. 

 

 

5.- DESCUALIFICACIÓNS E PENALIZACIÓNS 

 

Se se evidenciase que calquera dos Participantes non cumpre cos requisitos esixidos nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non fosen válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán automaticamente excluídos da Promoción perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude desta Promoción. 

A Empresa resérvase o dereito de declarar o sorteo deserto. 

 

 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS OU OPINIÓNS 

 

Non se permitirán comentarios ou opinións cuxo contido se considere inadecuado, que sexan ofensivos, inxuriosos ou discriminatorios ou que puidesen vulnerar dereitos de terceiros. Tampouco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren os principios de dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. 

Non nos responsabilizaremos dos danos ocasionados polos comentarios que fagan os Participantes na Promoción, e que en calquera momento puidesen ferir a sensibilidade doutros Participantes. 

A participación na presente Promoción, así como a publicación dos comentarios que se realicen por parte dos Participantes nas publicacións non poderán vulnerar baixo ningún concepto as Regras comunitarias de Instagram nin as Condicións de uso de Instagram. 

Se se descubrise por parte da Empresa o emprego de medios fraudulentos para a participación, tales como o emprego de bots nos comentarios, o premio non lle será adxudicado e seguirá sendo propiedade da Empresa. 

 

 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE 

 

A título enunciativo, pero non limitativo, non nos responsabilizamos das posibles perdas, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento da presente Promoción, así como tampouco nos responsabilizamos do uso que faga o Participante respecto do premio que obteña desta Promoción. 

Non asumimos a responsabilidade en casos de forza maior ou caso fortuíto que puidesen impedir a realización da Promoción ou o goce total ou parcial do premio. 

No caso de que esta Promoción non puidese realizarse, ben por fraudes detectadas na mesma, erros técnicos, ou calquera outro motivo que non estea baixo o control da Empresa e que afecte ao normal desenvolvemento do Concurso, reservámonos o dereito para cancelar, modificar, ou suspender a mesma, incluíndo a páxina web de participación. 

 

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

 

A Empresa responsable do tratamento dos seus datos é Dirección por Implicación, S.L., con domicilio en Avda. Hispanidade Nº13, Vigo (Pontevedra) e CIF Nº B-36999308. 

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, cada participante coa aceptación destas Bases Legais consente que os seus datos persoais sexan incorporados a un ficheiro, titularidade desta, coa finalidade de xestionar o sorteo, así como difundir e dar publicidade aos seus resultados, e tramitar a entrega do premio. 

Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación do tratamento, Portabilidad, esquecemento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas mediante o envío dun e-mail a comunicacion@dpiestrategia.com ou ben mediante carta dirixida á seguinte dirección: Avenida Hispanidade Nº13, Vigo (Pontevedra) 36203 achegando en ambos os casos copia dun documento identificativo. 

Sen prexuízo de calquera outro recurso administrativo ou acción xudicial, o Participante terá dereito a presentar unha reclamación #ante unha Autoridade de Control, en particular no Estado membro no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción, no caso de que considere que o tratamento dos seus datos persoais non é adecuado á normativa, así como no caso de non ver satisfeito o exercicio dos seus dereitos. 

É por iso polo que o Participante declara ser informado das condicións sobre protección de datos persoais aceptando e consentindo o tratamento. 

 

 

9.- CAMBIOS E ACEPTACIÓN 

 

Reservamos o dereito de modificar ou ampliar estas bases promocionais, na medida que non prexudique ou menoscabe os dereitos dos Participantes na Promoción. 

O mero feito de participar no sorteo implica que o Participante acepta totalmente as condicións destas Bases Legais. Así mesmo, a participación nun sorteo desta natureza supón a aceptación das normas da rede social Instagram a través do cal se desenvolve o mesmo. 

 

 

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN 

 

Estas bases legais rexeranse de conformidade coa lei de España. Serán competentes para resolver calquera reclamación ou controversia que puidese exporse en relación coa validez, interpretación ou cumprimento destas bases os Xulgados e Tribunais da cidade de residencia do Participante.